Rozliczenie II Nabór - MOJA WODA 2021

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA II NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2021 ROK):

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie Państwu dofinansowania, do Funduszu muszą dostarczyć:

a) oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty jeśli płatność nie była dokonana gotówka wystawione na wnioskodawcę/beneficjenta;

b) protokół odbioru końcowego poświadczone za zgodność z oryginałem wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montują Państwu firma;

c) oświadczenie o samodzielnym montażu, wymagane w rozliczeniu wówczas gdy zakupione elementy montują Państwo samodzielnie DATA PODPISANIA OŚWIADCZENIA JEST DATĄ ZAKOŃCZENIA ZADANIA;

d) zapotrzebowanie na wypłatę, wymagane do uruchomienia wypłaty środków - jeśli plik się nie pobiera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrac opcję "otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę;

e) oświadczenie o użytkowaniu budynku;

f) dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.