Dokumentacja dla programu Przydomowa Oczyszczalnia

Dokumenty rozliczeniowe – Beneficjenci Programu Przydomowe Oczyszczalnie po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie dofinansowania, muszą dostarczyć:

1.           Wniosek o płatność – w załączeniu,
2.           Uwierzytelnione kserokopie faktur potwierdzające zakup i montaż wykonanego w ramach zadania zakresu, wraz z potwierdzeniami zapłaty.
3.           Uwierzytelniona kserokopia Protokołu odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem, który w wersji edytowalnej można pobrać z ww. strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach - w załączeniu.
4.           Aprobata techniczna stosowana w budownictwie według obowiązujących przepisów praw budowlanego (urządzenia powinny posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub nowszą obowiązującą).
5.           Oświadczenie Beneficjenta o likwidacji dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (nie dotyczy nowobudowanych budynków mieszkalnych).
6.           Zgłoszenie robót budowlanych lub pozwoleń na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego (w przypadku kiedy są wymagane).
7.           Zgłoszenie do użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganych przepisami Prawa Ochrony Środowiska.
8.           Pozwolenie wodnoprawne (o ile jest wymagane).

W przypadku zadań dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nowobudowanych budynków mieszkalnych wymagane jest dodatkowo:
9.           Pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane).
10.        W sytuacji gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed ich montażem.

Dokumenty stanowiące rozliczenie zadania winny być sporządzone w formie zgodnej z zawartymi w jego treści wytycznymi, w tym m.in. w zakresie uwierzytelniania kserokopii oryginałów dokumentów. Uwierzytelnienie, o którym wyżej mowa, polega na naniesieniu na kserokopię dokumentu adnotacji - „Za zgodność z oryginałem”, wraz z czytelnym podpisem – imieniem i nazwiskiem Dotowanego.

Wzór Protokołu odbioru końcowego dla PPO

Wzór Wniosku o płatność-Rozliczenie końcowe dla PPO