Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.
 1. Wersja edytowalna
PDF
 • DOCX
8. Wzór protokołu końcowego.
 1. Wersja edytowalna
PDF
 • DOCX
9. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń dla wniosków złożonych od 01.01.2019 r., składane na wezwanie Funduszu. ZIP
     
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący   od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.  PDF!
 
  Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka