ROZLICZENIE MOJA WODA 2023

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA III NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2023 ROK)

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie Państwu dofinansowania, do Funduszu muszą dostarczyć:

 

1. Wniosek o płatność w ramach Programu Moja Woda - III nabór (2023);

2. Kserokopie faktur, imiennych rachunków potwierdzających zakup i montaż wykonanego w ramach zadania zakresu wraz z potwierdzeniami zapłaty;

3. Kserokopię protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Moja Woda”, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje Państwu firma;

4. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacjiwymagane w rozliczeniu wówczas; gdy zakupione elementy montują Państwo samodzielnie;

5. Dla nowo budowanych budynków mieszkalnych dokumenty potwierdzające oddanie budynku do użytkowania tj.: 

5.2. Pozwolenie na użytkowanie budynku (jeśli jest wymagane); 

5.3. W sytuacji, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu budowy. 

6. Dokumentację fotograficzną z realizacji zadania. 

7. Kserokopię umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta). 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO POBRANIA (PLIK *.ZIP)

 

Dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Przy rozliczeniu zadania akceptowalne są wyłącznie imienne dokumenty księgowe wystawione na beneficjenta programu.