Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2023 i 2024 roku 
w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia.
Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Budżet Programu wynosi 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 01.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub zakończenia/wstrzymania naboru w przypadku złożenia wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet programu, z zastrzeżeniem ust. 5.3. regulaminu naboru.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1.    Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. 
2.    Pobrać, zapisać na dysku a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3.    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4.    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do Biura Podawczego WFOŚiGW zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:
1.    REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia;
2.    PROGRAM Przydomowa oczyszczalnia;
3.    Wniosek  wraz z załącznikami;
4.    Dokumenty rozliczeniowe;

UWAGA!   Złożenie  dokumentów do rozliczenia możliwe jest dopiero  po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie WFOŚiGW informującym o zawarciu umowy).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW 
w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 346, 72 27 711, 32 60 32 261, 32 60 32 230, 32 60 32 207, 32 60 32 345, 32 60 32 327, 32 60 32 344.