Ogłoszenie o III naborze - Program MOJA WODA \ Dokumentacja dla Programu

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU III NABORU DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.02.2024 r. zakończono nabór wniosków w formie elektronicznej na Portalu Beneficjenta, a w wersji papierowej 15.03.2024 r. (w tym również przez e-PUAP).  Wnioski przesłane do WFOŚiGW w Katowicach w późniejszym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Obecnie istnieje możliwość składania korekty wniosku dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek do Programu Priorytetowego „Moja Woda” zgodnie z terminem naboru.

Ogłoszenie o III naborze - Program MOJA WODA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 03.08.2023 roku III nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie III naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (FORMULARZ WNIOSKU)" . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.
 
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 
Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
 
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.
 
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.
 
Ze względu na wdrożone w WFOŚiGW w Katowicach elektroniczne zarządzanie dokumentacją zachęcamy by składane dokumenty w formie papierowej nie były oprawione w sposób trwały. Dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych. Takie przygotowanie dokumentów ułatwia proces ich digitalizacji.
 
Załączniki:
Program Priorytetowy „Moja woda” na lata 2020 -2024 
Regulamin III Naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja woda” na lata 2020 -2024
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”